Aktualności

SZLAK BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI 2024

| dodał:

fot. Ewa Gulewicz

MODLITWA NOWENY ŚLADAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU 

Msza Święta o godz. 18.00; modlitewne przejście do następnej stacji.


15 KWIETNIA 2024: BAZYLIKA ŚW. ROCHA

NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA DO ŻYWEJ WIARY

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o wychowanie młodych pokoleń, módlmy się o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Modlitwa

Boże, Ty swą ojcowską miłością i miłosierdziem ogarniasz wszystkie swoje dzieci, powołując do ich wychowania rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, tak bardzo oddanego dziełu wychowania dzieci i młodzieży, czuwaj nad ich wzrastaniem w wierze i życiu chrześcijańskim. Błogosław wszystkim, którzy podejmują ten szlachetny trud, aby przynosił upragnione owoce ludzkiej i chrześcijańskiej formacji.

Błogosławiony Michale, wychowawco i opiekunie dzieci i młodzieży, módl się za nami!


15 MAJA 2024: BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA

WIERNY SYN KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła, módlmy się za Kościół w Polsce i w całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary we współczesnym świecie. Uczmy się także sami miłować Kościół jako Matkę naszą i troszczyć się o jego dobre imię.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, który przygarniasz i uświęcasz nas w swoim Kościele, a błogosławionego Michała, niestrudzonego głosiciela Twego Miłosierdzia, wyniosłeś do chwały ołtarzy, spraw, abyśmy za jego przykładem miłowali Kościół Chrystusowy i troszczyli się o nasze oraz naszych braci i sióstr zbawienie, uciekając się do Twego nieskończonego Miłosierdzia.

PIERWSZY MIESIĄC NOWENNY: Za Kościół w Polsce i na całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary w dzisiejszym świecie.

Błogosławiony Michale, wierny synu Kościoła Świętego, módl się za nami!


15 CZERWCA 2024: KAPLICA SIÓSTR PASTERZANEK

ODDANY DZIEŁU EWANGELIZACJI

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem, aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego w swoich potrzebach.

Modlitwa:

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz świat cały i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, wejrzyj na nas i cały świat, spraw aby Dobra Nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi, a przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

DRUGI MIESIĄC NOWENNY: O miłosierdzie Boże nad światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Błogosławiony Michale, głosicielu Ewangelii Chrystusowej i apostole Miłosierdzia Bożego, módl się za nami!


15 LIPCA 2024: KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

KAPŁAN WEDŁUG SERCA BOŻEGO

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie.

Modlitwa

Boże miłosierny, który ustanowiłeś Chrystusa Najwyższym i Jedynym Kapłanem, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, o którym Jezus objawił, że jest „kapłanem według Jego serca”, wejrzyj na Ojca świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem, niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, nie szukając niczego prócz Twojej chwały.

TRZECI MIESIĄC NOWENNY: Za naszą Ojczyznę o jej pomyślność, za jej synów i córki, aby była w nich wciąż żywa miłość do Ojczyzny i troska o wierność wartościom chrześcijańskim w życiu narodu polskiego.

Błogosławiony Michale, kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami!


15 SIERPNIA 2024: KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

OJCIEC POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, nauczyciela i mistrza duchowego kapłańskich i zakonnych powołań, módlmy się za alumnów seminarium, nowicjuszy męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz prośmy o nowe powołania do stanu duchownego. Módlmy się także za dzieci i młodzież, aby nigdy nie zabrakło im domu i miłości rodzicielskiej.

Modlitwa

Boże wszechmogący, Ty posłałeś swego Syna na świat, aby nas zbawić, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego trosce o duchową formację powołanych do Twojej służby, natchnij ich zapałem do zadań apostolskich w Kościele: niech je ochotnie podejmą i wiernie spełniają ku uświęceniu siebie i innych. Otocz miłosierną opieką każde życie od jego poczęcia, a dzieciom daj kochających rodziców i wychowawców.

CZWARTY MIESIĄC NOWENNY: Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, byli całkowicie oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i na świecie.

Błogosławiony Michale, wychowawco i ojcze powołanych do służby Bożej, opiekunie dzieci i młodzieży,módl się za nami!


15 WRZEŚNIA 2024: KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA:

DOŚWIADCZONY TRUDEM ŻYCIA I CIERPIENIEM

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, doświadczonego przeciwnościami życia, niosącego pociechę i pomoc innym, módlmy się za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością powierzając się miłosierdziu Bożemu, doświadczyli także miłosierdzia ze strony ludzi.

Modlitwa

Boże, mocy ufających Tobie i Ojcze miłosierdzia, Ty nie pozostawiasz nas samych w jakiejkolwiek potrzebie. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, który bezgranicznie ufał Twemu miłosierdziu i takiej ufności uczył innych, udziel nam łaski, abyśmy ufnie zwracali się do Ciebie w naszych słabościach, troskach i przeciwnościach, wierząc, że zawsze nas wysłuchasz i pocieszysz w Twoim wielkim miłosierdziu.

PIĄTY MIESIĄC NOWENNY: O ufne przyjęcie daru życia w rodzinach oraz by rodziny stawały się szkołą prawdziwej wiary i chrześcijańskiego życia.

Błogosławiony Michale, do końca poddany woli Bożej i ufający w nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego, módl się za nami!

WRZESIEŃ 2024:KAPLICA ZSJM

APOSTOŁ ŚWIECKICH ODDANYCH SŁUŻBIE KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego formacji chrześcijańskiej i apostolskiej, zatroskanego o polskie i katolickie rodziny, módlmy się o dar wytrwałości osobom podejmującym trud dążenia do doskonałości religijno-moralnej i poświęcającym się apostolstwu wśród innych oraz za rodziny, by stawały się prawdziwą szkołą żywej wiary i kształtowanego przez nią życia.

Modlitwa:

Boże nasz Ojcze, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w błogosławionym Michale przykład głębokiego życia duchowego oraz wypływającej z miłości bliźniego troski o braci i siostry w wierze, umacniaj przez jego wstawiennictwo podejmujących trud formacji chrześcijańskiej, obdarz ich duchem apostolskim, a rodziny otocz swą ojcowską opieką, by żyły prawdziwie chrześcijańską miłością.

Błogosławiony Michale, wzorze doskonałości, nauczycielu wiary i życia chrześcijańskiego, módl się za nami!


15 PAŹDZIERNIKA 2024: SANKTUARIUM

ORĘDOWNIK U BOGA – PATRIOTA i OBROŃCA MIASTA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o miłosierdzie Boże nad naszym miastem, Ojczyzną i światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz cały świat i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, wejrzyj na mieszkańców naszego miasta, na Ojczyznę naszą i na cały świat, uchroń przed wszelkimi nieszczęściami, kataklizmami i wojną, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

SZÓSTY MIESIĄC NOWENNY: O religijne wychowanie dzieci i młodzieży, oparte na autentycznych wartościach oraz za rodziców i wychowawców.

Błogosławiony Michale, miłujący Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, módl się za nami!


15 LISTOPADA 2024: SANKTUARIUM

ODDANY SPRAWOM DUSZPASTERSTWA

Intencja modlitwy SZLAKU

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o własną i innych świętość, módlmy się za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego oraz za wiernych własnej parafii, aby według swych charyzmatów byli żywym znakiem świętości Kościoła.

Modlitwa

Boże, jedyne źródło świętości, Ty zaszczepiasz w duszach ludzkich pragnienie doskonałej miłości Ciebie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, przewodnika na drogach świętości, ogarnij swą łaską osoby Tobie konsekrowane oraz wszystkich, którzy troszczą się o własne doskonalenie w życiu chrześcijańskim, aby przez modlitwę i wierność życiowemu powołaniu, przyczyniali się do świętości własnej i współbraci w wierze.

SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY: Za alumnów seminarium, nowicjuszy zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz o nowe powołania do stanu duchownego.

Błogosławiony Michale, gorliwy apostole dusz ludzkich, módl się za nami!


15 GRUDNIA 2024: SANKTUARIUM

KAPŁAN RAD EWANGELICZNYCH

ÓSMY MIESIĄC NOWENNY: Za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego, aby wierni swoim charyzmatom byli żywym znakiem świętości Kościoła.


15 STYCZNIA 2025: SANKTUARIUM

UBOGI I UFAJĄCY

DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY: Za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością zawierzając się miłosierdziu Bożemu doświadczyli także miłosierdzia od ludzi.

Intencja modlitwy

=================================

Sługa Miłosierdzia

Ref.
Sługo Miłosierdzia,
błogosławiony księże Michale,
uproś nam zdroje łask,
miłość, nadzieję i wiarę.

Uwierzyłeś Siostrze Faustynie,
że miłosierdzie nie ma granic,
a jednak zmieści się w sercu człowieka,
kiedy doświadczy przebaczenia.

Zaufanie w Boże Miłosierdzie
zmieniło twoje życie,
dlatego chciałeś ogłosić światu,
że szczęście odnajdzie tylko w Bogu.

Błogosławiony Księże Michale

Ref.
Błogosławiony Księże Michale
uproś nam Miłosierdzie Boże (x2)

Bardziej niż lekarstw,
bardziej niż chleba
dziś miłosierdzia
światu potrzeba.

Niech przez twe serce
i twoje dłonie
w każdym człowieku
miłość zapłonie.

Naucz nas ufać
Jak ty ufałeś
Gdy wolę Bożą
Wypełnić chciałeś.

Nasze plany i nadzieje

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2. Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.
Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,
I w opiece czułej duszę moją miej.

3. W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom twym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,
I w opiece czułej duszę moją miej.

4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej,
I w opiece czułej duszę moją miej.

BĄDŹ UWIELBIONY

1.Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,
tak niezgłębiony i niepojęty
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądź uwielbiony miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,
I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

O MIŁOSIERNY BOŻE

1.O miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój,
Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród Twój.
W cierpieniu, w każdej dobie, gdy trwogi przyjdzie czas:
Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz nas.

2. O miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz,
Błagamy Cię w pokorze: zwróć na nas świętą twarz.
O Jezu miłosierny, przyjmij ten rzewny śpiew,
Niech grzechy nasze zmyje Twa przenajświętsza Krew.

W KAŻDYM STRAPIENIU

1.W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.