Aktualności

OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU Z EDIDEMIĄ KORONAWIRUSA

| dodał:

TYLKO DO PIĘCIU OSÓB JEDNOCZEŚNIE MOŻE BYĆ W ŚWIĄTYNI NA MSZY ŚWIĘTEJ LUB NA NABOŻEŃSTWIE! PIERWSZEŃSTWO WSTĘPU MAJĄ OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJE MSZALNE, DALEJ LEKTORZY I CODZIENNI UCZESTNICY EUCHARYSTII.

W TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawane będą "Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem". Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25-26-27 marca br. (środa, czwartek, piątek) zaraz po transmisji Mszy św. z Jasnej Góry. Długość poszczególnych konferencji przewidywana jest na ok. 20 min.

============================================

Obecnie wiele osób zostaje pozbawionych Komunii Świętej ... Mimo to może korzystać z jej błogich skutków … przez przyjmowanie Komunii duchowej. Poniżej zamieszczone są fragmenty z "Listów z Czarnego Boru" Bł. Ks. Michała Sopoćki - List IV -"Nasze obowiązki wobec Jezusa Eucharystycznego."

Komunia duchowa polega na gorącym pragnieniu przyjęcia Pana Jezusa z pobudki miłości napełniającej serce. Ta Komunia pragnienia, zwana Komunią duchową, jest niezmiernie pożyteczna dla duszy, gdyż wzbudza w niej pociąg do rzeczy Boskich i do życia doskonałego, daje moc do ćwiczenia się w cnotach i przynosi niekiedy więcej korzyści niż Komunia sakramentalna przyjęta z mniejszą miłością. Nadto ma tę korzyść, że można ją przyjmować codziennie kilkakrotnie w każdej chwili dnia i nocy, w każdym miejscu, nie tylko kościele czy w kaplicy, ale i w domu przy pracy, a szczególnie przy nawiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu. Sposób przyjęcia Komunii jest następujący:

W danej chwili skupiamy się i przenosimy się (duchowo) przed tabernakulum z Przenajświętszym Sakramentem.

Wzbudzamy akt wiary, nadziei, miłości, żalu, uwielbienia i pragnienia.

Wyobrażamy sobie, że kapłan podaje nam Przenajświętszy Sakrament.

Przyjmujemy w duchu z wielką pokorą i uszanowaniem oraz miłością ufną, a następnie odprawiamy dziękczynienie jak po Komunii sakramentalnej.

Właśnie w czasie takiej Komunii duchowej s.Faustyny anioł Pański trzynaście razy zasilał ją sakramentalnie w chorobie, zaznaczając przez to, jak miła jest Bogu ta praktyka, którą służebniczki Miłosierdzia Bożego będą stosować i zachęcać inne dusze dobrej woli ku temu."

„Komunia Święta powściąga namiętności, przytłumia ogień pożądliwości i w ten sposób leczy naszą niemoc duchową. ….Święty Bernard zaś powiada: „Jeżeli nie czujesz już tak często napadów gniewu, zazdrości, nieczystości lub innych występków, dziękuj za to Przenajświętszemu Ciału Jezusa Chrystusa.”

………................................................................................................................................................................................

Gdyby Jezus przebywał widocznie w jednym tylko miejscu na świecie, jak dawniej w Judei, gdzie by poufale rozmawiał z tymi, którzy Go odwiedzają, uważalibyśmy z to na pewno za obowiązek i za szczęście iść do Niego. A gdyby osiadł widomie między nami w mieście i powiedział: Chodźcie do mnie, mam przyjemność w rozmowie z wami”, na pewno wówczas uważalibyśmy z godnego nagany, kto by do Zbawiciel nie poszedł. Ale przecież wiara nam mówi, że w każdym Przenajświętszym Sakramencie mamy tego samego Jezusa, do którego z daleka przybyli Mędrcy, by Mu się pokłonić, któremu się kłaniają wszyscy aniołowie (Hbr 1,6), który zaprasza nas: „Pójdźcie do mnie wszyscy”, „Proście, a będzie wam dane” (J 16,24), „Skarby moje są nieprzebrane”, „Tu otrzymacie łaski nie tylko dla siebie, ale i najbliższych sobie, i dla dusz czyśćcowych, i dla całego świata”. Kościół ku tej praktyce bardzo zachęca.

Sposób nawiedzenia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie może być rozmaity, ale zawsze winna być pobożność zewnętrzna i wewnętrzna. Pierwsza jest warunkiem koniecznym drugiej, która znowu jest warunkiem korzyści nawiedzenia.

Wpierw winniśmy się skupić i wzbudzić radość, że możemy chwilkę spędzić w towarzystwie Pana Jezusa.

Następnie oddajmy cześć zewnętrzną i złóżmy wewnętrzny hołd uwielbienia.

Potem mówmy do Jezusa z prostotą, co nam serce poda, wyrażając radość lub smutek, troski i potrzeby.

A jeżeli nie wiemy, co powiedzieć, wyznajmy to z prostotą, upokorzmy się przed Nim w swej nędzy, przedstawmy Mu swe prośby, jak żebrak u nóg bogacza, swe potrzeby, potrzeby Kościoła, Ojczyzny, narodu, bliźnich, wrogów.

Przejdźmy potem do rozważania życia Zbawiciela w Przenajświętszym Sakramencie, czci, jaką oddaje Ojcu swemu, miłosierdzia, cichości i cierpliwości względem ludzi, Jego pokory, ubóstwa i umartwienia; uczyńmy postanowienie żyć według tych wzniosłych przykładów.

Odchodząc, zostawmy swe serce w cyborium, a czuwajmy nad zmysłami, by nie utracić przez rozproszenie łask otrzymanych.

Jeżeli czas pozwoli, odmówmy cząstkę Różańca lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia

(przez co pod zwykłymi warunkami możemy uzyskać odpust zupełny)

Błogie skutki przyjmowania częstej Komunii świętej. (całość)

Częsta i godna Komunia, wywiera zbawienny wpływ zarówno na duszę, jak i na ciało. Jakkolwiek grzech pierworodny zostaje zgładzony w chrzcie św.., a grzechy uczynkowe w sakramencie pokuty, w naturze ludzkiej pozostają rany od tych grzechów, jakimi są – rana niewiedzy w umyśle, rana słabości i skłonności do złego w woli, rana pożądliwości cielesnej w namiętnościach oraz rana przewrotności i nieporządku w całej naturze, w której już nie ma harmonii między władzami duchowymi a cielesnymi: cielesne wyłamują się spod władz duchowych, a te ostatnie spod woli Bożej. Tej harmonii nikt o własnych siłach nie potrafi przywrócić. Dokonać tego może tylko łaska Boża lecznicza, działająca powoli jak lekarstwa. Ta zaś łaska lecznicza płynie z godnie przyjmowanej często Komunii Świętej, dlatego Pan Jezus powiedział: „Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił. Kto by pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki”. Żyć będzie tu na ziemi życiem pełnym, harmonijnym, Bosko-ludzkim, a po śmierci w chwale wiecznej. „Kto pożywa ciało moje, a pije krew moją, choćby i umarł żyć będzie na wieki.” Przez Komunię Świętą najściślej łączymy się z Panem Jezusem, że Bóg mieszka w nas, a my w Nim, że przemieniamy się w Niego tak, że stajemy się niejako jednym ciałem i krwią z Nim; że ten, kto godnie przyjmuje, jest jakby drugim Chrystusem; nie żeby Jezus Chrystus przemieniał się w nas, ale my przemieniamy się w Niego. Przyjmując Go często i godnie, czujemy, że nie godzi się, aby język, na którym spoczywało ciało Jezusa, kalał się obmową albo słowami lekkomyślnymi; żeby ciało, które było żywym „cyborium” Przenajświętszego Sakramentu, skażone zostało najmniejszą nieskromnością; żeby do serca, które było przybytkiem Bóstwa, miało przystęp to, co nie jest święte i czyste. Stąd wynika, że Komunia Święta powściąga namiętności, przytłumia ogień pożądliwości i w ten sposób leczy naszą niemoc duchową. Niewiasta cierpiąca na krwotok była pewna, że zostanie uzdrowiona, skoro się tylko dotknie brzegu szaty Zbawiciela. Cóż dopiero, gdy się nie tylko szaty dotykamy, ale godnie przyjmujemy Ciało i Krew Pana Jezusa. Nie można wyrazić słowami, ale trzeba przeżyć i odczuć skutki błogie tej pszenicy wybranych i wina rodzącego dziewice, jak mówi natchniony pieśniarz: „Kto mnie spożywa, żyć będzie dla mnie” (J6,57). To znaczy życie jego nie będzie już życiem ziemskim i cielesnym, ale życiem Jezusa Chrystusa; naśladować będzie Jego pokorę, czystość, posłuszeństwo, cichość, ubóstwo i cierpliwość. Będzie mógł z Apostołem Pawłem powiedzieć; „ Już nie ja żyję, ale Jezus Chrystus żyje we mnie” (Ga 2, 10). Święty Bernard zaś powiada: „Jeżeli nie czujesz już tak często napadów gniewu, zazdrości, nieczystości lub innych występków, dziękuj za to Przenajświętszemu Ciału Jezusa Chrystusa.”

=================================================================================

Jednocześnie Ksiądz Kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

=====================================================================================================================

ZARZĄDZENIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 14 marca 2020

Czcigodni Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia,

Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ma już zasięg światowy i trudno jest przewidzieć jakie będą jej skutki. Dlatego zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przyjmowania postaw i zachowań, motywowanych wiarą oraz dobrem zarówno własnym jak i innych. W tym szczególnym momencie musimy zjednoczyć wszystkie siły, aby wspólnie walczyć z biologicznym zagrożeniem, które w innych krajach już zbiera śmiertelne żniwo. Wszystkim nam powinno zależeć, aby zagrożenie epidemiologiczne ustało tak szybko jak to jest tylko możliwe.

W związku z powyższym, proszę wszystkich o skrupulatne przestrzeganie zaleceń przesyłanych komunikatów, które biorą pod uwagę zarządzenia Władz Państwowych jak i Konferencji Episkopatu.

Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji są podane na stronie internetowej Archidiecezji.

Kapłanów oraz osoby konsekrowane proszę o zbieranie się w kościołach i kaplicach domowych na różaniec o godz. 20,30 w intencji chorych i o ustanie epidemii.

Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.

Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

Na czas do odwołania należy odłożyć rekolekcje parafialne, spotkania wspólnot, katechezy przedmałżeńskie, spotkania komunijne i wszystkie inne.

Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.

Kapłanów proszę o jeszcze większą dyspozycyjność w konfesjonałach, aby każdy kto pragnie mógł przystąpić do sakramentu pojednania.

W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.

Wszystkich kapłanów proszę o zachowywanie rezydencji i nieopuszczanie plebanii poza wypadkami uzasadnionymi racjami duszpasterskimi.

Do 29 marca br. zamknięte będą: Sąd Metropolitalny Białostocki, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, Księgarnia Archidiecezjalna i inne instytucje. W Kurii pełnione będą dyżury w godz. 9.00-13.30. Wszystkie sprawy można będzie załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

Niech Pan Bóg udziela nam Swojego błogosławieństwa, a Matka Boża Miłosierdzia otacza swoją macierzyńską opieką.

Abp Tadeusz Wojda SAC

Metropolita Białostocki

==========================================================================================================

Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z epidemią koronawirusa z dn. 13 marca 2020

Mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem także w naszym kraju i wynikające z niego zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i chorych, zgodnie z rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zarządzam wprowadzenie następujących prewencyjnych środków ostrożności:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi i relikwiom należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. Ponadto do dnia 29 marca br.:

a. zaplanowane przed Wielkanocą liturgie udzielenia sakramentu bierzmowania w parafiach zostają przeniesione na terminy późniejsze,

b. zostają zawieszone rekolekcje szkolne organizowane przez parafie, rekolekcje i dni skupienia dla dzieci i młodzieży organizowane w ośrodkach rekolekcyjnych w Archidiecezji, spotkania formacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, pielgrzymki grupowe,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

4. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę w tych intencjach. Polecam duszpasterzom:

a. aby odprawiali raz w tygodniu Msze św. wotywne w intencji chorych i oddalenie epidemii,

b. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

W tym czasie zagrożenia i wielkiego wysiłku podejmowanego w walce z epidemią wszystkich powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia, otaczam modlitwą i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Tadeusz Wojda SAC

Metropolita Białostocki

Ks. Andrzej Kakareko

Kanclerz Kurii

Białystok, dnia 13 marca 2020 roku

Nr 155/20/A

======================================================================================================

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. 

By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

===========================================================================================================

"Bardziej niż lekarstw, bardziej niż chleba, dziś miłosierdzia światu potrzeba..." / z pieśni o bł. Michale/