Aktualności

PIELGRZYMOWANIE I NOWENNA PRZED 50-LECIEM ŚMIERCI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI: 15 CZERWCA - KOŚCIÓŁ POMOCNICZY PW. ŚW. JÓZEFA I Najświętszego Serca Pana Jezusa

| dodał:

ŚLADAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI: MODLITWA NOWENNY 50-LECIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu białostockim szlakiem pielgrzymkowo - turystycznym „Śladami Bł. Michała Sopoćki”. Szlak został utworzony w 2009 roku , w pierwszą rocznicę beatyfikacji i liczy ok. 9 km. Od 2010 roku członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej i  wierni białostockiego Sanktuarium każdego roku organizują pielgrzymowanie, zapraszając wiernych innych parafii, zwłaszcza tych, które są stacjami Szlaku. W obecnym roku - od maja 2024 do stycznia 2025 roku - pielgrzymowanie Szlakiem połączone będzie z Nowenną przygotowującą do 50-lecia śmierci Bł. Michała Sopoćki.


=========================================================================================================================

15 CZERWCA 2024: KAPLICA SIÓSTR PASTERZANEK (UL. E. ORZESZKOWEJ 5), GODZ. 18.00

ODDANY DZIEŁU EWANGELIZACJI

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem, aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego w swoich potrzebach.

Modlitwa:

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz świat cały i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, wejrzyj na nas i cały świat, spraw aby Dobra Nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi, a przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

DRUGI MIESIĄC NOWENNY: O miłosierdzie Boże nad światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Błogosławiony Michale, głosicielu Ewangelii Chrystusowej i apostole Miłosierdzia Bożego, módl się za nami!

==========================================================================================================================

15 LIPCA 2024: KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA, GODZ. 18.00

KAPŁAN WEDŁUG SERCA BOŻEGO

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie.

Modlitwa

Boże miłosierny, który ustanowiłeś Chrystusa Najwyższym i Jedynym Kapłanem, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, o którym Jezus objawił, że jest „kapłanem według Jego serca”, wejrzyj na Ojca świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem, niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, nie szukając niczego prócz Twojej chwały.

TRZECI MIESIĄC NOWENNY: Za naszą Ojczyznę o jej pomyślność, za jej synów i córki, aby była w nich wciąż żywa miłość do Ojczyzny i troska o wierność wartościom chrześcijańskim w życiu narodu polskiego.

Błogosławiony Michale, kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami!

=============================================================================================================================

15 SIERPNIA 2024: KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, GODZ. 18.00

OJCIEC POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, nauczyciela i mistrza duchowego kapłańskich i zakonnych powołań, módlmy się za alumnów seminarium, nowicjuszy męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz prośmy o nowe powołania do stanu duchownego. Módlmy się także za dzieci i młodzież, aby nigdy nie zabrakło im domu i miłości rodzicielskiej.

Modlitwa

Boże wszechmogący, Ty posłałeś swego Syna na świat, aby nas zbawić, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego trosce o duchową formację powołanych do Twojej służby, natchnij ich zapałem do zadań apostolskich w Kościele: niech je ochotnie podejmą i wiernie spełniają ku uświęceniu siebie i innych. Otocz miłosierną opieką każde życie od jego poczęcia, a dzieciom daj kochających rodziców i wychowawców.

CZWARTY MIESIĄC NOWENNY: Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, byli całkowicie oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i na świecie.

Błogosławiony Michale, wychowawco i ojcze powołanych do służby Bożej, opiekunie dzieci i młodzieży,módl się za nami!

============================================================================================================================

15 WRZEŚNIA 2024: KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA, GODZ. 18.00

DOŚWIADCZONY TRUDEM ŻYCIA I CIERPIENIEM

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, doświadczonego przeciwnościami życia, niosącego pociechę i pomoc innym, módlmy się za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością powierzając się miłosierdziu Bożemu, doświadczyli także miłosierdzia ze strony ludzi.

Modlitwa

Boże, mocy ufających Tobie i Ojcze miłosierdzia, Ty nie pozostawiasz nas samych w jakiejkolwiek potrzebie. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, który bezgranicznie ufał Twemu miłosierdziu i takiej ufności uczył innych, udziel nam łaski, abyśmy ufnie zwracali się do Ciebie w naszych słabościach, troskach i przeciwnościach, wierząc, że zawsze nas wysłuchasz i pocieszysz w Twoim wielkim miłosierdziu.

PIĄTY MIESIĄC NOWENNY: O ufne przyjęcie daru życia w rodzinach oraz by rodziny stawały się szkołą prawdziwej wiary i chrześcijańskiego życia.

Błogosławiony Michale, do końca poddany woli Bożej i ufający w nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego, módl się za nami!

===============================================================================================================================================

22 WRZEŚNIA 2024: KAPLICA Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, GODZ. 16.30 17.30

APOSTOŁ ŚWIECKICH ODDANYCH SŁUŻBIE KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego formacji chrześcijańskiej i apostolskiej, zatroskanego o polskie i katolickie rodziny, módlmy się o dar wytrwałości osobom podejmującym trud dążenia do doskonałości religijno-moralnej i poświęcającym się apostolstwu wśród innych oraz za rodziny, by stawały się prawdziwą szkołą żywej wiary i kształtowanego przez nią życia.

Modlitwa:

Boże nasz Ojcze, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w błogosławionym Michale przykład głębokiego życia duchowego oraz wypływającej z miłości bliźniego troski o braci i siostry w wierze, umacniaj przez jego wstawiennictwo podejmujących trud formacji chrześcijańskiej, obdarz ich duchem apostolskim, a rodziny otocz swą ojcowską opieką, by żyły prawdziwie chrześcijańską miłością.

Błogosławiony Michale, wzorze doskonałości, nauczycielu wiary i życia chrześcijańskiego, módl się za nami!

==========================================================================================================================

15 PAŹDZIERNIKA 2024: SANKTUARIUM, godz. 15.00

ORĘDOWNIK U BOGA – PATRIOTA i OBROŃCA MIASTA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o miłosierdzie Boże nad naszym miastem, Ojczyzną i światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz cały świat i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, wejrzyj na mieszkańców naszego miasta, na Ojczyznę naszą i na cały świat, uchroń przed wszelkimi nieszczęściami, kataklizmami i wojną, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

SZÓSTY MIESIĄC NOWENNY: O religijne wychowanie dzieci i młodzieży, oparte na autentycznych wartościach oraz za rodziców i wychowawców.

Błogosławiony Michale, miłujący Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, módl się za nami!

=============================================================================================================================

15 LISTOPADA 2024: SANKTUARIUM, godz. 15.00

ODDANY SPRAWOM DUSZPASTERSTWA

Intencja modlitwy SZLAKU

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o własną i innych świętość, módlmy się za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego oraz za wiernych własnej parafii, aby według swych charyzmatów byli żywym znakiem świętości Kościoła.

Modlitwa

Boże, jedyne źródło świętości, Ty zaszczepiasz w duszach ludzkich pragnienie doskonałej miłości Ciebie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, przewodnika na drogach świętości, ogarnij swą łaską osoby Tobie konsekrowane oraz wszystkich, którzy troszczą się o własne doskonalenie w życiu chrześcijańskim, aby przez modlitwę i wierność życiowemu powołaniu, przyczyniali się do świętości własnej i współbraci w wierze.

SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY: Za alumnów seminarium, nowicjuszy zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz o nowe powołania do stanu duchownego.

Błogosławiony Michale, gorliwy apostole dusz ludzkich, módl się za nami!

============================================================================================================================

15 GRUDNIA 2024: SANKTUARIUM, godz. 15.00

KAPŁAN RAD EWANGELICZNYCH

ÓSMY MIESIĄC NOWENNY: Za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego, aby wierni swoim charyzmatom byli żywym znakiem świętości Kościoła.

============================================================================================================================

15 STYCZNIA 2025: SANKTUARIUM, godz. 15.00

UBOGI I UFAJĄCY

DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY: Za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością zawierzając się miłosierdziu Bożemu doświadczyli także miłosierdzia od ludzi.

Intencja modlitwy

================================================================================================================================================

15 KWIETNIA 2024: BAZYLIKA ŚW. ROCHA

NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA DO ŻYWEJ WIARY

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o wychowanie młodych pokoleń, módlmy się o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Modlitwa

Boże, Ty swą ojcowską miłością i miłosierdziem ogarniasz wszystkie swoje dzieci, powołując do ich wychowania rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, tak bardzo oddanego dziełu wychowania dzieci i młodzieży, czuwaj nad ich wzrastaniem w wierze i życiu chrześcijańskim. Błogosław wszystkim, którzy podejmują ten szlachetny trud, aby przynosił upragnione owoce ludzkiej i chrześcijańskiej formacji.

Błogosławiony Michale, wychowawco i opiekunie dzieci i młodzieży, módl się za nami!

RELACJA Z PIERWSZEGO ETAPU PIELGRZYMOWANIA SZLAKIEM BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI

W Białymstoku jest wiele śladów działalności ks. Michała Sopoćki i miejsc związanych z jego pracą. Połączone ze sobą, tworzą Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Białostockie Sanktuarium i Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” już od wielu lat organizują pielgrzymowanie Szlakiem.

Wyznacznikami Szlaku są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta Białystok. Na Szlaku pielgrzymi modlą się i dowiadują o trudach życia, pracy ks. Michała i historii białostockiego wątku kultu miłosierdzia Bożego. Ksiądz Sopoćko mieszkał i posługiwał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Terminy spotkań i modlitwy na Szlaku to piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.

Wieczorem, 15 kwietnia w kościele pw. św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. o godz. 18.00 celebrowali ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii św. Rocha i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Kazanie wygłosił ks. diakon Michał Cylwik.

Ksiądz proboszcz serdecznie powitał czcicieli miłosierdzia Bożego, przypominając o kilkunastoletniej już tradycji pielgrzymowania białostockim Szlakiem bł. ks. Michała Sopoćki, które zawsze rozpoczyna się w tej właśnie świątyni. W kazaniu ksiądz diakon nawiązał do postaci pierwszego męczennika św. Szczepana i bł. Michała Sopoćki podając ich jako wzór ufności w opatrzność Bożą. Po Mszy św. ks. kustosz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w uroczystym przejściu do białostockiej katedry.

Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r. nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył m. in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii pw. św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak ks. Andrzej Kozakiewicz przedstawił intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników przeszła ulicą Lipową i Rynek Kościuszki do białostockiej archikatedry, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę ubogacał śpiew pieśni o miłosierdziu Bożym i o bł. Michale Sopoćce.

Przed katedrą ksiądz Kozakiewicz podziękował za udział w pielgrzymowaniu i zaprosił także do uczestnictwa w kolejnych etapach pielgrzymowania, zwłaszcza na najbliższe spotkanie 15 maja o godz. 1800 w Bazylice Archikatedralnej. Kolejny etap pielgrzymowania rozpocznie Nowennę przygotowującą do 50-lecia śmierci bł. Michała. Uczestnictwem w tej modlitwie dawajmy wyraz naszej otwartości na miłosierdzie Pana Boga.

dk. Michał Cylwik

=================================================================================================

15 MAJA 2024: BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA, GODZ. 18.00 - DRUGI ETAP SZLAKU i PIERWSZY MIESIĄC NOWENNY:

WIERNY SYN KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła, módlmy się za Kościół w Polsce i w całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary we współczesnym świecie. Uczmy się także sami miłować Kościół jako Matkę naszą i troszczyć się o jego dobre imię.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, który przygarniasz i uświęcasz nas w swoim Kościele, a błogosławionego Michała, niestrudzonego głosiciela Twego Miłosierdzia, wyniosłeś do chwały ołtarzy, spraw, abyśmy za jego przykładem miłowali Kościół Chrystusowy i troszczyli się o nasze oraz naszych braci i sióstr zbawienie, uciekając się do Twego nieskończonego Miłosierdzia.

PIERWSZY MIESIĄC NOWENNY: Za Kościół w Polsce i na całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary w dzisiejszym świecie.

Błogosławiony Michale, wierny synu Kościoła Świętego, módl się za nami!


RELACJA Z II ETAPU PIELGRZYMOWANIA


MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ W NASZEJ OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE – INTENCJA II ETAPU PIELGRZYMOWANIA ŚLADAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI


Białystok, nazywany „Miastem Miłosierdzia”, od 2016 roku ma swego patrona u Boga – bł. Michała Sopoćkę. W pierwszą rocznicę beatyfikacji apostoła miłosierdzia Bożego ( 2009 r.) ustanowiony został szlak pielgrzymkowo-turystyczny, obejmujący kościoły, kaplice i inne miejsca związane z życiem i posługą bł. Michała. Rok później (2010 r.) z inicjatywy Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego i białostockiego Sanktuarium podjęto pielgrzymowanie tym szlakiem.

W środę 15 maja 2024 czciciele miłosierdzia Bożego spotkali się na drugim etapie pielgrzymowania w białostockiej Archikatedrze. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jarosław Grzegorczyk, który powitał uczestników liturgii, zachęcając również do podjęcia pielgrzymowania do następnej stacji szlaku – Kościoła Pomocniczego pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Józefa przy ul. Orzeszkowej 5. W homilii ks. Jarosław zwrócił uwagę na modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, który prosił Ojca, aby zachował ich w wierności nauce, którą głosił oraz do trwania w jedności. Taką troskę o Kościół wypowiada również św. Paweł, zwracając się do starszych Kościoła efeskiego. Również w osobie bł. Michała Sopoćki widzimy wiernego syna Kościoła i głosiciela niezmierzonego miłosierdzia Bożego. Pielgrzymując śladami apostoła miłosierdzia Bożego my również mamy możliwość, aby modlić się o jedność i trwanie w nauce Chrystusa, jak czynił to bł. Michał.

Po Mszy Świętej i nabożeństwie majowym miała miejsce konferencja wprowadzająca w tematykę pielgrzymowania i Nowenny. Ks. Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich, aby włączyli się w tegoroczne pielgrzymowanie, które jest zarazem przygotowaniem się przez Nowennę do 50-lecia śmierci bł. Michała. Każdego piętnastego dnia miesiąca, od maja do września, spotykać się będziemy na szlaku, natomiast od października 2024 do stycznia 2025 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby rozważać intencje poszczególnych dni Nowenny – poinformował i zachęcił prelegent. W dalszych słowach konferencji ks. Andrzej zwrócił uwagą na to, że treść kolejnych dni pielgrzymowania i Nowenny zawiera bogactwo posługi duszpasterskiej, którą ks. Michał Sopoćko podejmował na różnych odcinkach, jako kapłan, szafarz sakramentów, kaznodzieja, kapelan, wychowawca, pedagog, wykładowca, spowiednik, a nade wszystko głosiciel miłosierdzia Bożego. Pielgrzymując i odprawiając Nowennę możemy uczyć się troski o Kościół, świat i nasze miasto oraz modlić się za rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież, polecać chorych i doświadczających wielu trudności życiowych.

Po krótkiej modlitwie przez obrazem Jezusa Miłosiernego pątnicy wyruszyli w drogę z modlitwą Koronki oraz śpiewem pieśni o miłosierdziu Bożym i bł. Michale. Modlitwie na tym etapie przewodniczyła wspólnota Kół Żywego Różańca.

Na zakończenie etapu, Siostry Pasterzanki zaprosiły wszystkich pątników do kaplicy. Po uwielbieniu Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ks. Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich do udziału w następnym etapie 15 czerwca o godz. 1800 w tejże kaplicy, po czym udzielił błogosławieństwa.

EG