Aktualności

SZLAK BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI 2024

| dodał:

MODLITWA NOWENY ŚLADAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU

15 KWIETNIA 2024: BAZYLIKA ŚW. ROCHA

NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA DO ŻYWEJ WIARY

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o wychowanie młodych pokoleń, módlmy się o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Modlitwa

Boże, Ty swą ojcowską miłością i miłosierdziem ogarniasz wszystkie swoje dzieci, powołując do ich wychowania rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, tak bardzo oddanego dziełu wychowania dzieci i młodzieży, czuwaj nad ich wzrastaniem w wierze i życiu chrześcijańskim. Błogosław wszystkim, którzy podejmują ten szlachetny trud, aby przynosił upragnione owoce ludzkiej i chrześcijańskiej formacji.

Błogosławiony Michale, wychowawco i opiekunie dzieci i młodzieży, módl się za nami!

I ETAP PIELGRZYMOWANIA SZLAKIEM BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI

W Białymstoku jest wiele śladów działalności ks. Michała Sopoćki i miejsc związanych z jego pracą. Połączone ze sobą, tworzą Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” już od wielu lat organizuje pielgrzymowanie Szlakiem.

Wyznacznikami Szlaku są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta Białystok. Na Szlaku pielgrzymi modlą się i dowiadują o trudach życia, pracy ks. Michała i historii białostockiego wątku kultu miłosierdzia Bożego. Ksiądz Sopoćko mieszkał i posługiwał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Terminy spotkań i modlitwy na Szlaku to piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.

Wieczorem, 15 kwietnia w kościele pw. św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. o godz. 18.00 celebrowali ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii św. Rocha i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Kazanie wygłosił ks. diakon Michał Cylwik.

Ksiądz proboszcz serdecznie powitał czcicieli miłosierdzia Bożego, przypominając o kilkunastoletniej już tradycji pielgrzymowania białostockim Szlakiem bł. ks. Michała Sopoćki, które zawsze rozpoczyna się w tej właśnie świątyni. W kazaniu ksiądz diakon nawiązał do postaci pierwszego męczennika św. Szczepana i bł. Michała Sopoćki podając ich jako wzór ufności w opatrzność Bożą. Po Mszy św. ks. kustosz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w uroczystym przejściu do białostockiej katedry.

Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r. nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył m. in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii pw. św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak ks. Andrzej Kozakiewicz przedstawił intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników przeszła ulicą Lipową i Rynek Kościuszki do białostockiej archikatedry, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę ubogacał śpiew pieśni o miłosierdziu Bożym i o bł. Michale Sopoćce.

Przed katedrą ksiądz Kozakiewicz podziękował za udział w pielgrzymowaniu i zaprosił także do uczestnictwa w kolejnych etapach pielgrzymowania, zwłaszcza na najbliższe spotkanie 15 maja o godz. 1800 w Bazylice Archikatedralnej. Kolejny etap pielgrzymowania rozpocznie Nowennę przygotowującą do 50-lecia śmierci bł. Michała. Uczestnictwem w tej modlitwie dawajmy wyraz naszej otwartości na miłosierdzie Pana Boga. 

dk. Michał Cylwik

===============================================================================================================

15 MAJA 2024: BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA

WIERNY SYN KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła, módlmy się za Kościół w Polsce i w całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary we współczesnym świecie. Uczmy się także sami miłować Kościół jako Matkę naszą i troszczyć się o jego dobre imię.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, który przygarniasz i uświęcasz nas w swoim Kościele, a błogosławionego Michała, niestrudzonego głosiciela Twego Miłosierdzia, wyniosłeś do chwały ołtarzy, spraw, abyśmy za jego przykładem miłowali Kościół Chrystusowy i troszczyli się o nasze oraz naszych braci i sióstr zbawienie, uciekając się do Twego nieskończonego Miłosierdzia.

PIERWSZY MIESIĄC NOWENNY: Za Kościół w Polsce i na całym świecie, aby żył miłością Boga i wiernością Ewangelii Chrystusowej, dając mężne świadectwo wiary w dzisiejszym świecie.

Błogosławiony Michale, wierny synu Kościoła Świętego, módl się za nami!


15 CZERWCA 2024: KAPLICA SIÓSTR PASTERZANEK

ODDANY DZIEŁU EWANGELIZACJI

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem, aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego w swoich potrzebach.

Modlitwa:

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz świat cały i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, wejrzyj na nas i cały świat, spraw aby Dobra Nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi, a przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

DRUGI MIESIĄC NOWENNY: O miłosierdzie Boże nad światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Błogosławiony Michale, głosicielu Ewangelii Chrystusowej i apostole Miłosierdzia Bożego, módl się za nami!


15 LIPCA 2024: KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

KAPŁAN WEDŁUG SERCA BOŻEGO

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie.

Modlitwa

Boże miłosierny, który ustanowiłeś Chrystusa Najwyższym i Jedynym Kapłanem, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, o którym Jezus objawił, że jest „kapłanem według Jego serca”, wejrzyj na Ojca świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem, niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, nie szukając niczego prócz Twojej chwały.

TRZECI MIESIĄC NOWENNY: Za naszą Ojczyznę o jej pomyślność, za jej synów i córki, aby była w nich wciąż żywa miłość do Ojczyzny i troska o wierność wartościom chrześcijańskim w życiu narodu polskiego.

Błogosławiony Michale, kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami!


15 SIERPNIA 2024: KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

OJCIEC POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, nauczyciela i mistrza duchowego kapłańskich i zakonnych powołań, módlmy się za alumnów seminarium, nowicjuszy męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz prośmy o nowe powołania do stanu duchownego. Módlmy się także za dzieci i młodzież, aby nigdy nie zabrakło im domu i miłości rodzicielskiej.

Modlitwa

Boże wszechmogący, Ty posłałeś swego Syna na świat, aby nas zbawić, prosimy Cię przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego trosce o duchową formację powołanych do Twojej służby, natchnij ich zapałem do zadań apostolskich w Kościele: niech je ochotnie podejmą i wiernie spełniają ku uświęceniu siebie i innych. Otocz miłosierną opieką każde życie od jego poczęcia, a dzieciom daj kochających rodziców i wychowawców.

CZWARTY MIESIĄC NOWENNY: Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, byli całkowicie oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i na świecie.

Błogosławiony Michale, wychowawco i ojcze powołanych do służby Bożej, opiekunie dzieci i młodzieży,módl się za nami!


15 WRZEŚNIA 2024: KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA:

DOŚWIADCZONY TRUDEM ŻYCIA I CIERPIENIEM

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, doświadczonego przeciwnościami życia, niosącego pociechę i pomoc innym, módlmy się za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością powierzając się miłosierdziu Bożemu, doświadczyli także miłosierdzia ze strony ludzi.

Modlitwa

Boże, mocy ufających Tobie i Ojcze miłosierdzia, Ty nie pozostawiasz nas samych w jakiejkolwiek potrzebie. Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, który bezgranicznie ufał Twemu miłosierdziu i takiej ufności uczył innych, udziel nam łaski, abyśmy ufnie zwracali się do Ciebie w naszych słabościach, troskach i przeciwnościach, wierząc, że zawsze nas wysłuchasz i pocieszysz w Twoim wielkim miłosierdziu.

PIĄTY MIESIĄC NOWENNY: O ufne przyjęcie daru życia w rodzinach oraz by rodziny stawały się szkołą prawdziwej wiary i chrześcijańskiego życia.

Błogosławiony Michale, do końca poddany woli Bożej i ufający w nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego, módl się za nami!

WRZESIEŃ 2024:KAPLICA ZSJM

APOSTOŁ ŚWIECKICH ODDANYCH SŁUŻBIE KOŚCIOŁA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego formacji chrześcijańskiej i apostolskiej, zatroskanego o polskie i katolickie rodziny, módlmy się o dar wytrwałości osobom podejmującym trud dążenia do doskonałości religijno-moralnej i poświęcającym się apostolstwu wśród innych oraz za rodziny, by stawały się prawdziwą szkołą żywej wiary i kształtowanego przez nią życia.

Modlitwa:

Boże nasz Ojcze, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w błogosławionym Michale przykład głębokiego życia duchowego oraz wypływającej z miłości bliźniego troski o braci i siostry w wierze, umacniaj przez jego wstawiennictwo podejmujących trud formacji chrześcijańskiej, obdarz ich duchem apostolskim, a rodziny otocz swą ojcowską opieką, by żyły prawdziwie chrześcijańską miłością.

Błogosławiony Michale, wzorze doskonałości, nauczycielu wiary i życia chrześcijańskiego, módl się za nami!


15 PAŹDZIERNIKA 2024: SANKTUARIUM

ORĘDOWNIK U BOGA – PATRIOTA i OBROŃCA MIASTA

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o miłosierdzie Boże nad naszym miastem, Ojczyzną i światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz cały świat i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, wejrzyj na mieszkańców naszego miasta, na Ojczyznę naszą i na cały świat, uchroń przed wszelkimi nieszczęściami, kataklizmami i wojną, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

SZÓSTY MIESIĄC NOWENNY: O religijne wychowanie dzieci i młodzieży, oparte na autentycznych wartościach oraz za rodziców i wychowawców.

Błogosławiony Michale, miłujący Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, módl się za nami!


15 LISTOPADA 2024: SANKTUARIUM

ODDANY SPRAWOM DUSZPASTERSTWA

Intencja modlitwy SZLAKU

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, zatroskanego o własną i innych świętość, módlmy się za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego oraz za wiernych własnej parafii, aby według swych charyzmatów byli żywym znakiem świętości Kościoła.

Modlitwa

Boże, jedyne źródło świętości, Ty zaszczepiasz w duszach ludzkich pragnienie doskonałej miłości Ciebie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, przewodnika na drogach świętości, ogarnij swą łaską osoby Tobie konsekrowane oraz wszystkich, którzy troszczą się o własne doskonalenie w życiu chrześcijańskim, aby przez modlitwę i wierność życiowemu powołaniu, przyczyniali się do świętości własnej i współbraci w wierze.

SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY: Za alumnów seminarium, nowicjuszy zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, aby ochotnie szli za Bożym wezwaniem oraz o nowe powołania do stanu duchownego.

Błogosławiony Michale, gorliwy apostole dusz ludzkich, módl się za nami!


15 GRUDNIA 2024: SANKTUARIUM

KAPŁAN RAD EWANGELICZNYCH

ÓSMY MIESIĄC NOWENNY: Za kroczących drogą doskonałości chrześcijańskiej w życiu konsekrowanym i we wspólnotach życia chrześcijańskiego, aby wierni swoim charyzmatom byli żywym znakiem świętości Kościoła.


15 STYCZNIA 2025: SANKTUARIUM

UBOGI I UFAJĄCY

DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY: Za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością zawierzając się miłosierdziu Bożemu doświadczyli także miłosierdzia od ludzi.

Intencja modlitwy