Informacje o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Sakramenty święte

SAKRAMENT EUCHARYSTII - PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Zasady i dokumenty  związane z przygotowaniem i przystąpieniem do I Komunii Świętej w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku:

 1. Dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej w parafii swojego zamieszkania, 
 2. Pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii miejsca, w przypadku kiedy dziecko uczy się w Szkole Podstawowej nr 26 lub 42, a mieszka w innej parafii.
 3. Metryka chrztu świętego (może być skrócona),
 4. Zaświadczenie o udziale w katechizacji szkolnej (jeżeli dziecko uczy się w szkole poza parafią Miłosierdzia Bożego),

MSZE ŚWIĘTE I KATECHEZY PRZED SAKRAMENTEM EUCHARYSTII (I Komunią Świętą):

II NIEDZIELA mies.: Msza Święta o godz. 12.00 - dla klas drugich i ich rodziców;

III NIEDZIELA mies.: Msza Święta godz. 10.30 i spotkanie w dolnym kościele dla uczniów klas trzecich i ich rodziców;

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLANOWANE TERMINY PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH w 2024 roku

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica - 11 maja, godz. 10.00

oraz dzieci uczące się w innych szkołach poza parafią

=========================================================================

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Bł. Michała Sopoćki - 18 maja, godz. 10.00


=================================

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – niedziela 2 czerwca 2024, godz. 10.30

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Chrztu Świętego:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dokładne dane rodziców chrzestnych i zaświadczenie z parafii  miejsca zamieszkania. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania, regularnie uczęszczają na Msze Święte, przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii i świadczą o swojej wierze w codziennym życiu. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby świadomie decydujące się na trwanie w związkach niesakramentalnych.
 • pisemne pozwolenie parafii miejsca zamieszkania (jeżeli rodzice dziecka należą do innej parafii)
 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej (katechezy odbywają się w naszej parafii w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 13:30)

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany:

 • w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.30 (lipiec - sierpień o godz. 12.00)
 • w II, IV i V niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30
 • w przypadku sakramentu poza Mszą Świętą, udziela się go w soboty o godz. 14.30 lub 17.30.

Osoby będące naszymi parafianami - czyli mieszkają na terenie naszej parafii, które zostały poproszone na rodziców chrzestnych powinny uczestniczyć w katechezie chrzcielnej w jedną z pierwszych niedziel miesiąca po Mszy Świętej o godz. 13.30 i zgłosić się do kancelarii celem uzyskania specjalnego zaświadczenia.


Wymagania i zadania stawiane chrzestnym

Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi, czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie. Rodzice chrzestni w imieniu Kościoła przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

 • powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,
 • wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,
 • ukończyli 16 rok życia,
 • są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,
 • prowadzą życie eucharystyczne,
 • żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,
 • jeśli są małżonkami - przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny),
 • nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,
 • nie są rodzicami naturalnymi dziecka.
Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872). Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz. Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie czy niepraktykujących. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka. Rodzice chrzestni powinni też w czasie chrzcielnej liturgii przystąpić do komunii świętej. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważne do 6 miesięcy).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Okazanie świadectwa katechizacji szkolnej z klasy maturalnej (lub ostatniej).
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej i Dniu Skupienia dla narzeczonych.
 5. Zaświadczenie o wizytach w poradni życia rodzinnego.
 6. Zaświadczenie z USC lub odpis kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 7. Inne dokumenty: 
 • Licencja - jeżeli wszystkie formalności załatwiano w innej parafii, natomiast udzielenie sakramentu ma mieś miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego;
 • Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i licencja (jeżeli narzeczeni pochodzą z innych parafii, a wszystkie formalności łącznie z zawarciem sakramentu ma mieć miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego);
 • Sentencje wyroków sądu kościelnego - w przypadku istnienia wcześniejszego związku sakramentalnego, uznanego przez sąd kościelny za nieważny;
 • Świadectwo zgonu współmałżonka - jeżeli jedna ze stron lub oboje narzeczeni są wdowcami.
 • Oświadczenie - w przypadku narzeczonych różnych wyznań lub religii.

9. Wypada, aby świadkami sakramentu małżeństwa  było dwoje osób wierzących i praktykujących; zatem nie może pełnić tej funkcji osoba, która z racji swoich przekonań lub życia stawia siebie poza Kościołem.

10. Po Mszy Świętej ślubnej - przed świątynią - nie stosuje się zwyczajów świeckich związanych z sypaniem ryżu, monet, płatków róż, a zwłaszcza strzelania z rac; takie zwyczaje mogą być praktykowane przed salą bankietową, jeżeli będzie na to zgoda właściciela lub zarządcy lokalu.

==========================================================================

Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest we wtorki od godz. 18.00 w budynku plebanii (wejście jak do kancelarii); tel. 85/651 90 10; 792 519 010


Sakrament Bierzmowania 2023/2024

Terminy spotkań:

 • 14 maja 2023, godz. 18.00 - Msza św. i spotkanie organizacyjne dla młodzieży (uczniów klas ósmych) i ich rodziców
 • 28 maja 2023, godz. 18.00 - Msza św. dla młodzieży i rodziców na której zostaną złożone deklaracje
 • 17 września 2023, godz. 18.00 - Msza św. na której rodzice przekazują młodzieży świecę chrzcielną (na Mszę przynosimy świecę chrzcielną, lub dowolną świecę)
 • 14 października 2023, godz.10.00 - pierwsze spotkanie formacyjne
 • 11 listopada 2023, godz. 14.45-17.00 (spotkanie w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej; godz. 14.45 - spotkanie na hali szkoły; 16.00 - Eucharystia w Katedrze)
 • 18 listopada, godz. 10.00
 • 9 grudnia 2023, godz. 10.00
 • 13 stycznia 2024, godz. 10.00
 • 10 lutego 2024, godz. 10.00
 • marzec (godz. 10.00 - 16.00) - kandydat do bierzmowania bierze udział w dniu skupienia w wybraną przez siebie sobotę marca, na którą zapisał się wcześniej

Przygotowanie bezpośrednie przed bierzmowaniem

(terminy zostaną jeszcze potwierdzone, mogą ulec zmianie):

 • Nabożeństwo pokutne - środa, 3 kwietnia 2024, godz. 19.00 (zaproszeni są także rodzice i kandydaci)
 • Próba przed bierzmowaniem - czwartek, 4 kwietnia 2024, godz. 19.00
 • Bierzmowanie - piątek, 5 kwietnia 2024, godz. 18.00
 • Agapa - sobota, 6 kwietnia 2024, godz. 19.00

Spotkania formacyjne dla młodzieży trwają przez okras jednego roku. Formację rozpoczynają uczniowie pod koniec 8 klasy szkoły podstawowej lub w momencie, kiedy są do tego gotowi.

Pogrzeb katolicki

Dokumenty i formalności związane z pogrzebem katolickim:

1. Powiadomienie przez najbliższą rodzinę o śmierci parafianina/parafianki i omówienie spraw duszpasterskich związanych z pogrzebem.

2. Dostarczenie do kancelarii przez zakład pogrzebowy lub rodzinę odpisu aktu zgonu oraz zaświadczenia lekarskiego o zgonie (dla potrzeb cmentarnych).

3. Spisanie aktu zgonu w księdze parafialnej.