Informacje o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Sakramenty święte

SAKRAMENT EUCHARYSTII - PIERWSZE KOMUNIE ŚWIĘTE

Zasady i dokumenty konieczne do załatwienia formalności związanych z przygotowaniem i przystąpieniem do I Komunii Świętej:

 1. Zamieszkanie na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, 
 2. Pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii miejsca,
 3. Metryka chrztu świętego,
 4. Udział w katechizacji szkolnej (jeżeli dziecko uczy się w szkole poza parafią Miłosierdzia Bożego wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację),
 5. Udział w katechizacji parafialnej ( klasy II, III i IV szkoły podstawowej): 

MSZE ŚWIĘTE I KATECHEZY PRZED SAKRAMENTEM EUCHARYSTII (I Komunią Świętą):

II NIEDZIELA godz. 11.45 - dla klas drugich i ich rodziców;

III NIEDZIELA, godz. 12.30 - dla klas trzecich i ich rodziców;

I PIĄTKI, godz. 16.30 - dla klas czwartych (po pierwszej komunii świętej)

ZAPRASZAMY UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane TERMINY PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH - 2022

SP nr 26 - Klasa III C oraz inne szkoły - sobota 14 maja, godz. 1000(Kat. Anna Maria Matys)

ZSP nr 6 - Klasa III A – sobota 14 maja, godz. 1200 (Kat. Dorota Borsuk)

=======================

SP nr 26 - Klasa III A - sobota 21 maja, godz. 1000(Kat. Edyta Suszko)

SP nr 26 - Klasa III B - sobota 21 maja, godz. 1200(Kat. Edyta Suszko)

=======================

ZSP nr 6 - Klasa III B – sobota 28 maja, godz. 1000 (Kat. Dorota Borsuk)

ZSP nr 6 - Klasa III C – sobota 28 maja, godz. 1200 (Kat. Dorota Borsuk)


ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – niedziela 29 maja, godz. 1230

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Chrztu Świętego:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

 • dokładne dane rodziców chrzestnych i zaświadczenie z parafii  miejsca zamieszkania. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania, regularnie uczęszczają na Msze Święte, przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii i świadczą o swojej wierze w codziennym życiu. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby świadomie decydujące się na trwanie w związkach niesakramentalnych.

 • pisemne pozwolenie parafii miejsca zamieszkania (jeżeli rodzice dziecka należą do innej parafii)

 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej (katechezy odbywają się w naszej parafii w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:30)

 • sakrament chrztu świętego udzielany jest zasadniczo w II i IV niedziele miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 10:30; z ważnego powodu może być udzielony w inną niedzielę - w I niedzielę o godz. 12.30; w przypadku sakramentu poza Mszą Świętą, udziela się go w soboty o godz. 14.30 lub 17.30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby będące naszymi parafianami - czyli mieszkają na terenie naszej parafii, które zostały poproszone na rodziców chrzestnych powinny uczestniczyć w katechezie chrzcielnej w jedną z pierwszych niedziel miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.30 i zgłosić się do kancelarii celem uzyskania specjalnego zaświadczenia.

===========================================================

WYMOGI I ZADANIA STAWIANE RODZICOM CHRZESTNYM

Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi, czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie. Rodzice chrzestni w imieniu Kościoła przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 rok życia,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,

– prowadzą życie eucharystyczne,

– żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– jeśli są małżonkami - przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny),

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka.

Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872). Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz. Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych Lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie czy niepraktykujących. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka. Rodzice chrzestni powinni też w czasie chrzcielnej liturgii przystąpić do komunii świętej. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważne do 6 miesięcy).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Okazanie świadectwa katechizacji szkolnej z klasy maturalnej (lub ostatniej).
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej i Dniu Skupienia dla narzeczonych.
 5. Zaświadczenie o wizytach w poradni życia rodzinnego.
 6. Odpis kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 7. Inne dokumenty: 
 • Licencja - jeżeli wszystkie formalności załatwiano w innej parafii, natomiast udzielenie sakramentu ma mieś miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego;
 • Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i licencja (jeżeli narzeczeni pochodzą z innych parafii, a wszystkie formalności łącznie z zawarciem sakramentu ma mieć miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego);
 • Sentencje wyroków sądu kościelnego - w przypadku istnienia wcześniejszego związku sakramentalnego, uznanego przez sąd kościelny za nieważny;
 • Świadectwo zgonu współmałżonka - jeżeli jedna ze stron lub oboje narzeczeni są wdowcami.
 • Oświadczenie - w przypadku narzeczonych różnych wyznań lub religii.

9. Wypada, aby świadkami sakramentu małżeństwa  było dwoje osób wierzących i praktykujących; zatem nie może pełnić tej funkcji osoba, która z racji swoich przekonań lub życia stawia siebie poza Kościołem.

10. Po Mszy Świętej ślubnej - przed świątynią - nie stosuje się zwyczajów świeckich związanych z sypaniem ryżu, monet, płatków róż, a zwłaszcza strzelania z rac; takie zwyczaje mogą być praktykowane przez salą bankietową, jeżeli będzie na to zgoda właściciela lub zarządcy lokalu.

==========================================================================

Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest we wtorki od godz. 18.00 w budynku plebanii (wejście jak do kancelarii); tel. 85/651 90 10; 792 519 010


Sakrament Bierzmowania

Termin sakramentu bierzmowania klas siódmych i ósmych szkół podstawowych: 18 kwietnia 2020 godz. 15.00.

=========================================================================

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Bierzmowania:

 • Metryka chrztu świętego

 • Pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii miejsca zamieszkania - jeżeli rodzina kandydata do bierzmowania mieszka w innej parafii;

 • Udział w katechizacji szkolnej (jeżeli kandydat uczy się w gimnazjum poza parafią Miłosierdzia Bożego wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację i zdaniu egzaminu)

 • Systematyczne życie religijne: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych w niedziele i uroczystości obowiązujące, przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, udział w katechizacji parafialnej;

===================================================================================================================================

MSZE ŚWIĘTE, KATECHEZY I SPOTKANIA GRUPOWE PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

II NIEDZIELE (...), godz. 18.00 dla klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych;

II SOBOTY (...), godz. 9.00 - spotkanie grupowe dla klas szóstych;

III SOBOTY (...), godz. 9.00 - spotkania grupowe dla klas siódmych i ósmych 

Z POWODU EPIDEMII BIERZMOWANIE W 2020 r., DECYZJĄ KSIĘDZA ARCYBISKUPA, ZOSTAŁO PRZENIESIONE DO ODWOŁANIA

Pogrzeb katolicki

Dokumenty do załatwienia formalności związanych z pogrzebem:

 1. Osobista obecność rodziny w kancelarii parafialnej, dotycząca ustalenia formy pogrzebu katolickiego, podanie informacji o udzielonych sakramentach osoby zmarłej. Wymaganie to posiada wymiar duszpasterski, dlatego też tego zadania nie powinno się przekazywać zakładom pogrzebowym.
 2. Odpis aktu zgonu.
 3. Właściwym miejscem sprawowania obrzędów pogrzebowych (wyprowadzenie, Msza Święta i ostatnie pożegnanie) jest parafii miejsca zamieszkania, dlatego też wymagana jest zgoda wydana przez ks. proboszcza parafii miejsca zamieszkania zmarłego/zmarłej, jeśli pogrzeb odbywa się w innej parafii lub też zmarły/zmarła mieszkali w innej parafii.
 4. Wbrew duchowi Kościoła jest organizowanie pogrzebu katolickiego bez wiedzy miejscowych duszpasterze "podnajmując" innego - np. znajomego kapłana.

KATECHEZA PARAFIALNA

ROK PAŃSKI 2019 / 2020

MSZE ŚWIĘTE I KATECHEZY PRZED SAKRAMENTEM EUCHARYSTII (I Komunią Świętą):

II NIEDZIELA (12 I, 9 II, 8 III), godz. 12.30 - dla klas drugich i ich rodziców;

III NIEDZIELA (19 I, 16 II, 15 III), godz. 12.30 - dla klas trzecich i ich rodziców;

I PIĄTKI (3 I, 7 II, 6 III, 4 IV), godz. 16.30 - dla klas czwartych (po pierwszej komunii świętej)

================================================================================

MSZE ŚWIĘTE, KATECHEZY I SPOTKANIA GRUPOWE PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

II NIEDZIELE (19 I, .....), godz. 18.00 dla klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych;

II SOBOTY (....................), godz. 9.00 - spotkanie grupowe dla klas szóstych;

III SOBOTY (........................), godz. 9.00 - spotkania grupowe dla klas siódmych i ósmych

ZAPRASZAMY UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI

BIERZMOWANIE: 18 kwietnia 2020, godz. 15.00.