Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

| dodał:

XXVII Niedziela Zwykła – 8 X 2023

1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 1330 odbędzie się koncert w wykonaniu uczestników warsztatów liturgiczno-muzycznych, organizowanych przez BSNE; zapraszamy.

2. Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża – środa 11 października (uczczenie relikwii); w czwartek 12 października - wspomnienie Bł. Jana Beyzyma, prez.

3. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej – 13 października; różaniec i nabożeństwo wieczorne wg stałego programu.

4. W sobotę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej; pamiętajmy w naszej modlitwie o wykładowcach, nauczycielach, wychowawcach i katechetach.

5. W następną niedzielę 15 października o godz. 1030 Msza Święta i spotkanie dla uczniów klas trzecich i ich rodziców (z poświęceniem i wręczeniem różańców) w ramach przygotowania do pierwszej komunii świętej. Po Mszach Świętych młodzież Ruchu Światło-Życie przeprowadza zbiórkę na Fundusz Stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

6. W przyszłą niedziele po Mszy św. wieczornej zapraszamy na wieczór uwielbienia. 

7. Na regałach znajduje się prasa katolicka: Idziemy i Gość Niedzielny oraz kartki z intencjami na wypominki za zmarłych; od następnej niedzieli będziemy mogli je składać do skarbon ustawionych przy prezbiterium.

8. W sobotę 14 października odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów, zwłaszcza osoby należące do margaretek, a także do udziału w pielgrzymce.

9. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Ks. Abp Stanisław Gądecki - zwraca się z gorącym apelem o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywa się w Rzymie, w tym miesiącu. Październikową modlitwę różańcową ofiarujmy w intencji Papieża, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników synodu, aby zgłębiając Boże Objawienie wskazywali drogi świętości Ludowi Bożemu.

10. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom; ks. Piotr Kobeszko, prob. Parafii pw. NMP Królowej Rodzin dziękuje za ofiary na budowę świątyni w wys. 18 130,00 zł

=====================================================

Vademecum wyborcze katolika – dokument Rady ds. Społecznych KEP

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

1.Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

2. Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest na „poprawnej koncepcji osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

3. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.

4. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

5. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023