Kult Bożego Miłosierdzia

STATUT SANKTUARIUM

STATUT

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Białymstoku

I. ZASADY OGÓLNE

Art. 1.Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Placu Bł. Księdza Michała Sopoćki 1 w Białymstoku, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium archidiecezjalnym, zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego dekretem z dnia 4 października 2014 roku, zgodnie z kan. 1230 KPK.

Art. 2.Tym Sanktuarium jest świątynia pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, w której spoczywają relikwie Bł. Michała Sopoćki, Prezbitera.

Art. 3.Celem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego oraz Bł. Michała Sopoćki, w rozumieniu kan. 1186 KPK.

Art. 4.W szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego i Bł. Michała Sopoćki Sanktuarium może współpracować z parafiami i organizacjami pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Bł. Michała Sopoćki w Polsce i za granicą, w szczególny sposób z parafiami, w których znajdują się relikwie Bł. Michała Sopoćki.

Art. 5.W swojej działalności Sanktuarium kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego, w tym normami I Synodu Archidiecezji Białostockiej (art. 335-351) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

Art. 6.Kustoszem Sanktuarium jest każdorazowy proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Kustosz wypełnia swoją posługę przy współpracy z wikariuszami parafialnymi oraz katechetami.

Art. 7.W realizacji swoich celów Sanktuarium współpracuje z katolickimi stowarzyszeniami wiernych, zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki.

II. CELEBRACJE

Art. 8.Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię sprawowaną w Sanktuarium.

Art. 9.„Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny o Miłosierdziu Bożym oraz ze wspomnienia Bł. Michała Sopoćki, Prezbitera (15 lutego).

Art. 10.Wierni przybywający do Sanktuarium powinni mieć możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego też w Sanktuarium odpowiednio często powinny być sprawowane nabożeństwa pokutne.

Art. 11. Kapłani, pracujący w Sanktuarium, są uprawnieni do zwalniania z kary ekskomuniki latae sententiae,zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398 KPK).

Art. 12.Wierni nawiedzający Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienie w Sanktuarium „Credo” i „Ojcze nasz”): a) w uroczystość tytularną Sanktuarium, tj. w uroczystość Bożego Miłosierdzia; b) indywidualnie raz w roku nawiedzając Sanktuarium w dowolnie wybranym dniu oraz c) uczestnicząc w zbiorowej pielgrzymce do Sanktuarium (Enchiridion Indulgentiarum z 1999 r., art. 33, §1, p. 4,a,b,c). Informację o możliwości i warunkach zyskania odpustu należy umieścić na odpowiedniej tablicy z ogłoszeniami.

Art. 13.Chorym, przybywającym do Sanktuarium, proszącym o uzdrowienie, można udzielać sakramentu namaszczenia chorych.

Art. 14.Centrum życia liturgicznego w Sanktuarium jest wprawdzie Eucharystia, ale należy w nim również rozwijać i popierać kult Miłosierdzia Bożego, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Bł. Michała Sopoćki.

Art. 15.W Sanktuarium należy szczególnie doniośle obchodzić uroczystość ku czci Miłosierdzia Bożego przypadającą w II Niedzielę Wielkanocną, poprzedzoną nowenną oraz uroczystość Bł. Michała Sopoćki, Prezbitera. W Sanktuarium obchodzi się również rocznicę beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki. Należy zachęcać wiernych, aby w te dni pielgrzymowali do Sanktuarium.

Art. 16.W Sanktuarium szczególną czcią należy otaczać relikwie Błogosławionego i popierać różne formy ich czci, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego.

III. EWANGELIZACJA

Art. 17.W Sanktuarium należy głosić Słowo Boże podczas Mszy Świętych, nabożeństw ekspiacyjnych oraz paraliturgicznych, wykorzystując "Dzienniczek" Św. Faustyny Kowalskiej i pisma Bł. Michała Sopoćki.

Art. 18.Ważnym sposobem ewangelizacji jest dawanie świadectwa wiary przez kapłanów posługujących w Sanktuarium, a także przez osoby świeckie.

Art. 19.Do ewangelizacji należy wykorzystywać media, w tym internet, telewizję, radio, prasę i wydawnictwa książkowe.

Art. 20.Troszczyć się należy, aby w Sanktuarium panowała atmosfera sprzyjająca ewangelizacji oraz głoszeniu orędzia Bożego Miłosierdzia.

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Art. 21.Sanktuarium powinno prowadzić dzieła miłosierdzia, min. poprzez wydawanie odzieży, żywności, leków oraz innych najpotrzebniejszych artykułów dla ubogich i potrzebujących.

Art. 22.Przy Sanktuarium mogą powstawać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem i regulaminem, zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego.

Art. 23.W Sanktuarium można praktykować miłość miłosierną przez udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym i stworzenie im warunków do godziwego odpoczynku.

V. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE

Art. 24.Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o ważniejszych wydarzeniach w Sanktuarium. W kronice zapisywane są również relacje o łaskach, które otrzymali wierni, zwracający się w modlitwie do Najmiłosierniejszego Zbawiciela za pośrednictwem Bł. Michała Sopoćki. Łaski o wyjątkowym charakterze powinny być w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane.

Art. 25.Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający informacje dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.

Art. 26.Sanktuarium umożliwia wpisywanie podziękowań i próśb zanoszonych przez pielgrzymów do Boga za pośrednictwem Bł. Michała Sopoćki w specjalnej księdze przechowywanej w Sanktuarium.

Art. 27.Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.

Art. 28.Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi pochodzącymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych. Podczas Mszy świętych odprawianych dla pielgrzymów mogą być zbierane ofiary na potrzeby Sanktuarium.

Art. 29.Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.

Zgodnie z kan. 1232 §1 KPK zatwierdzam Statut Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

† Edward Ozorowski

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 4 października 2014 roku

Nr821/14/A