Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w wypełnieniu ich
ewangelicznej misji strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości oraz
w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań : tworzenia wspólnoty osób,
służby życiu, udziału w rozwoju społeczeństw, uczestnictwa w życiu i
posłannictwie Kościoła.

Nie rezygnując z możliwości podejmowania na rzecz rodzin wszelkiej
działalności właściwej świeckim członkom Kościoła katolickiego dążeniem
Stowarzyszenia jest w szczególności: umocnienie instytucji rodziny jako
podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła, utrwalanie zasady jedności
i nierozerwalności małżeństw będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej,
kształtowanie społecznych, gospodarczych i politycznych warunków
sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu
jej misji wobec społeczeństwa i Kościoła, wcielanie nauki Kościoła
Katolickiego do wspólnot pozarodzinnych (na podstaiwe statutu SRKAB).

Stowarzyszenie zaprasza do swoich szeregów pełnoletnich katolików,
chętnych do spożytkowania swej energii na rzecz bliźnich i chcących
uczynić życie polskich rodzin bardziej owocnym, godnym i przybliżającym
do Stwórcy. Parafialnym asystentem stowarzyszenia jest Ks. Proboszcz.
Szereg przedsięwzięć w parafii realizowane jest razem z Ruchem Domowego
Kościoła (część jego członków jest także w stowarzyszeniu), np.: wspólne
adoracje NS, obsługi liturgiczne, bale bezalkoholowe, pomoc w kwestach
na rzecz parafii itp.

Pierwszopiątkowe Msze Św. przyjęliśmy jako nasze wspólnotowe, po których
w sali pod plebanią będą się odbywały, w miarę potrzeb, spotkania
członków, sympatyków stowarzyszenia lub osób zainteresowanych wymianą
poglądów na zagadnienia nurtujące zebranych, a także w sprawach
podejmowania inicjatyw na rzecz naszej parafii.