Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

| dodał:

PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

1.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:ogólne – codziennie ok. godz. 1830; dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1715 w dolnym kościele; młodzież– w piątki o godz. 1930.

2.Inauguracja spotkań Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca nastąpi we wtorek o godz. 18.00

3.Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej przypada we środę; nabożeństwa za jej wstawiennictwem po Mszach Świętych o godz. 700 i 1800.

4.Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w piątek.

5.W następną niedzielę 9 października:

  • godz. 12.30 Msza Św. i katecheza dla klas drugich szkół podstawowych;

  • godz. 18.00 Msza Św. oraz katecheza dla rodziców i uczniów gimnazjów.

6.Przeniesienie OŁTARZYKA MIŁOSIERDZIA z ul, Białostoczek 15 do 17 odbędzie się w poniedziałek 3 października po różańcu (ok. godz. 1900) . Zapraszamy wszystkich mieszkańców obydwu bloków.

7.Prasa katolicka(Drogi Miłosierdzia, Idziemy, Gość Niedzielny, a także kartki wspominkowe); wypełnione kartki z intencjami i ofiary na wypominki za zmarłych będziemy mogli składać od następnej niedzieli do skarbon ustawionych przy prezbiterium.

8.Zbiórka przed kościołem na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; młodzież z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone osobie św. Jana
Pawła II, które odbędzie się w niedzielę, 9 października br., o godz. 17.00 w sali Kina Ton

9.Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku serdecznie zaprasza studentów oraz pracowników białostockich uczelni na wspólną modlitwę z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016. Msza święta sprawowana będzie w niedzielę 9 października o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej.

10.Zachęcamy naszych parafian do udziału w Kursie Lektora w Centrum Wystawienniczo-konferencyjnym AB; wymagane jest skierowanie z parafii.

11.Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Białymstoku zaprasza na weekendowe rekolekcje dla małżeństw o charakterze warsztatowym w dniach 14 - 16 października 2016 roku. Są one poświęcone umocnieniu i pogłębieniu więzi małżonków, pomagają zwłaszcza tym parom, które mają problemy w komunikacji, bądź przeżywają kryzys w związku. Informacje na plakacie i www.spotkaniamalzenskie.blogspot.com. Zgłoszenia: Bożena i Przemysław Sułkowscy tel. 661 754 243 (po 17.00) e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com.

12.XXXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej (program na plakatach).

13.Szkoła Podstawowa nr 26 obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Dyrekcja i nauczyciele zwracają się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wystawy pamiątek związanych z historią szkoły. Pamiątki: stare zeszyty, świadectwa, fartuszki – mundurki szkolne itp. prosimy przynosić do końca października, do kancelarii szkoły. Wystawę będzie można obejrzeć w szkole od 18 listopada br. Po zakończeniu wystawy wszystkie wypożyczone pamiątki zostaną zwrócone właścicielom. Ponadto informujemy, że dnia 8 października br. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 szkoła organizuje Festyn „Do przodu żyj” na boisku szkolnym. Społeczność szkolna zaprasza całe rodziny do wspólnego i sportowego świętowania jubileuszu naszej szkoły. Przewidziany jest również bieg „50 kilometrów na 50-lecie”. Start o 8.30.

14.Zapraszamy do lektury październikowego numer "Dróg Miłosierdzia". Temat
numeru "Chrześcijanin w świecie" poświęcony jest roli i zadaniom
świeckich chrześcijan w Kościele i wobec wyzwań współczesnego świata. W
rubryce "Miasto Miłosierdzia" zamieszczona jest relacja z obchodzonych
pierwszych Dni Patrona Miasta Białegostoku oraz zaprezentowana pierwsza
książka dla dzieci o Patronie Białegostoku, ks. Sopoćce, pt. "Przygody
księdza Michała".

15.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom za bezinteresowną pomoc w uroczystościach w ubiegłym tygodniu; dziękujemy KŻR za ufundowanie szklanych klęczników przy obrazach Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„JAN PAWEŁ II – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!”

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVI Dnia Papieskiego

Drodzy Bracia i Siostry!

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” to hasło XVI Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 9 października. Tegoroczne jego obchody przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia Bożego.

Trwa przecież zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Obecny Rok Święty niesie ze sobą liczne dobra duchowe, z których nadal możemy korzystać. Z kolei niezapomniane Światowe Dni Młodzieży przypominały ewangeliczną prawdę: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Te słowa Pana Jezusa uczynił Ojciec Święty Franciszek osnową swoich homilii, wygłoszonych przemówień i licznych spotkań. Zarówno towarzyszący modlitwom wizerunek Jezusa Miłosiernego, patroni wydarzenia – św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł II, jak i wzmocnione papieskim przykładem, pełne pasji i zatroskania nauczanie Franciszka, ukazały wyjątkową aktualność tajemnicy Bożego miłosierdzia.

Tegoroczny Dzień Papieski jawi się zatem, jako swoista kontynuacja i niejako dopełnienie Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w całej Polsce ze swym ukoronowaniem w Krakowie.

1.Wiara, odwaga i duch pokornej służby są potrzebne do bycia świadkiem miłosierdzia

Przyjrzyjmy się teraz przesłaniu czytań mszalnych dzisiejszej niedzieli. Najpierw prorok Habakuk, rozgoryczony upadkiem dobrych obyczajów w Narodzie Wybranym, szczególnie u osób piastujących najwyższą władzę, błaga Boga o szybką reakcję. Otrzymuje on odpowiedź zapewniającą, że wszelka nieprawość zostanie ukarana, a „sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”. Miłosierny i sprawiedliwy Bóg objawia w ten sposób aktualny do dzisiaj własny sposób działania.

Z kolei Psalmista napomina nas, abyśmy strzegli się zatwardziałości serca, która zamyka człowieka na głos Boga prowadzącego do zbawienia owce swego pastwiska.

W drugim czytaniu święty Paweł kieruje do biskupa Tymoteusza słowa delikatnego, acz stanowczego napomnienia, aby rozpalił na nowo „charyzmat Boży”. Ta przynaglająca zachęta kierowana pośrednio także do każdego z nas, oznacza konieczność troski o odpowiednią „temperaturę” wyznawanej wiary. Chrześcijaninowi grozi bowiem stan letniości, trwanie w marazmie czy brak gorliwości.

Antidotum na te choroby stanowi wiara, do której wzywa Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wiara nawet tak mała, jak ziarnko gorczycy, ma moc wyrwania i przeniesienia świetnie ukorzenionego drzewa morwy. A zatem głębia wiary nadprzyrodzonej może doprowadzić nas do rezultatów wykraczających poza granicę pojmowania i ludzkiej wyobraźni. Sformułowanie „słudzy nieużyteczni jesteśmy” oznacza z kolei, że nasze świadectwo jest silniejsze, jeśli wyznawanej wierze towarzyszy postawa pokory i służby.

Obrazy ukazane w dzisiejszych czytaniach liturgicznych są jak najbardziej aktualne na drodze stawania się świadkami miłosierdzia.

2.Jezus Chrystus objawia miłosiernego Ojca

Tajemnica Bożego miłosierdzia objawiona już w doświadczeniu Narodu Wybranego, o czym wielokrotnie zaświadcza Stary Testament, znajduje swoje dopełnienie w Nowym Przymierzu. Jezus Chrystus nie tylko mówi o miłosierdziu i tłumaczy je przez porównania oraz przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. „Poniekąd On sam jest miłosierdziem” (Dives in misericordia, 2). Kościół przez wieki na różne sposoby świadczy o miłosierdziu Boga poprzez wyznawaną wiarę i wypływające z niej świadectwo życia chrześcijan. Dzisiaj nie sposób kontemplować tajemnicy miłosierdzia Bożego bez szczególnego wsłuchiwania się w głos św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, których papież Franciszek nazwał „łagodnymi i zdecydowanymi głosicielami miłosierdzia”, „kanałami” miłości Pana, poprzez które „owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości” (Jasna Góra, 28 lipca 2016 r.).

W „Dzienniczku” czytamy słowa Pana Jezusa skierowane do św. siostry Faustyny: „Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” (Dzienniczek, 301). „Serce Moje jest miłosierdziem samym. (…) Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca” (Dzienniczek, 1777). W innym miejscu rozmowy z siostrą Faustyną Pan Jezus objawia, w jaki sposób odnosi się do grzeszników: „Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia” (Dzienniczek, 1728).

Aby stawać się autentycznymi świadkami miłosierdzia, powinniśmy najpierw doświadczyć Bożego przebaczenia i usprawiedliwienia. Widząc własny grzech i niedoskonałość oraz szczerze za nie żałując, idąc z nimi do bezwarunkowo i nieodwołalnie miłującego nas Pana Jezusa, przekonujemy się o radości płynącej z Jego przebaczenia i odpuszczenia win. Pełne współczucia, zrozumienia i akceptacji otwarte ramiona Zbawiciela potrafią ukoić wszelki ból i zagoić ranę zadaną przez grzech i brak miłości. W ten sposób rozpoczynamy nowe życie. Przekonani, że Bóg nas kocha, jesteśmy zdolni okazać miłość, której ważnym znakiem jest umiejętność przebaczenia. Człowiek, który nie doświadczył jeszcze wyzwalającej i uzdrawiającej mocy miłości, zazwyczaj zamyka się w sobie. Na ogół wypełnia go niechęć wobec bliźnich. Liczne blokady frustrują go, czego objawem bywa narastający lęk, izolacja, agresja a nawet dojmująca samotność, załamanie czy rozpacz.

W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa św. Jana Pawła II, który wołał podczas konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. (…) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!Bądźcie świadkami Miłosierdzia!” (Kraków, 17 sierpnia 2002 r.)

Ojciec Święty Franciszek podczas pielgrzymki do Polski kontynuował głoszenie prawdy o łaskawym i dobrym Bogu. Opowiadał też o zmagającym się ze sobą człowieku, rozpiętym pomiędzy pragnieniem świętości i służby miłosierdziu a doświadczeniem słabości i niemocy. Na zakończenie drogi krzyżowej w Krakowie, omawiając wagę uczynków miłosierdzia, powiedział: „bez miłosierdzia ja, ty, my wszyscy nic nie możemy uczynić. (…) Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. (…) W przyjęciu osoby usuniętej na margines, która została zraniona na ciele i w przyjęciu grzesznika zranionego na duszy, stawką jest nasza wiarygodność jako chrześcijan”.

O wielkości wyznawcy Chrystusa wyrażającej się w prostocie mówił na Jasnej Górze: „Pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką i jest wielką pokusą, która stara się wkraść wszędzie; dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie wypełniając codzienność – to subtelnie Boskie”. Wzór miłości pełnej poczucia realizmu i współczucia ukazał Ojciec Święty Franciszek w osobie Matki Bożej, która na weselu w Kanie Galilejskiej wzięła sobie do serca prawdziwe problemy i interweniowała. Maryja, mówił Papież „potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i stanowczo się o nie zatroszczyć. (…) Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia”.

Tegoroczny Dzień Papieski jest jeszcze jedną okazją, aby przyjrzeć się sobie w świetle tajemnicy Boga bogatego w miłosierdzie. Chciejmy wcielać w życie wezwanie do wyobraźni, o co mocno prosi nas Kościół głosem swych Pasterzy. Doznawana przez nas łagodność Boga domaga się szlachetnej postawy bliskości i dobroci wobec bliźnich.

3.Tegoroczny Dzień Papieski

Za tydzień, podczas XVI Dnia Papieskiego, będziemy mogli powrócić do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do ponownego pochylenia się nad drugą encykliką Papieża Polaka Dives in misericordia, której treść ma fundamentalne znaczenie dla rozumienia miłosiernej miłości Boga. Św. Jan Paweł II słowem i czynem zachęcał nas, abyśmy byli już nie tylko głosicielami czy apostołami miłosierdzia, ale wzywał z mocą, byśmy stawali się autentycznymi świadkami miłosierdzia, a więc tymi, którzy miłosierdzie głoszą życiem (Kraków 2002 r.). Dzień Papieski stawia nam zatem pytania o czyny, gesty, o konkretne zaangażowanie.

Jednym z wielu uczynków miłosierdzia jest troska o potrzebujących naszej pomocy. Możemy ją okazywać poprzez modlitwę, dobre słowo, cierpienie i ofiarę. W przyszłą niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będziemy mogli wesprzeć materialnie jedno z ważnych dzieł Kościoła, od lat nazywane żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga duchowo i materialnie ponad dwu tysiącom młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. Może pochwalić się także kilkoma tysiącami absolwentów. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami, stypendyści mogą realizować swoje aspiracje edukacyjne. W duchu wartości, którym służył święty papież Jan Paweł II, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. Wyrazem wdzięczności podopiecznych Fundacji wobec swego Świętego Patrona było ich zaangażowanie w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Papież Polak. To wyjątkowe wydarzenie, owo „wielkie dzieło Boga”, dało im motywację do stawania się czytelnymi świadkami miłosierdzia. Niech XVI Dzień Papieski będzie też okazją do intensywnej modlitwy o Boże miłosierdzie dla każdego z nas i dla całego świata. Na owocne jego przeżywanie udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program pielgrzymki:

Sobota 15 października 2016 r.

11:00 Otwarcie Pielgrzymki - aula Jana Pawła II - Powitanie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

11:30 - 12:30 Konferencja 1 - Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ

12:30 - 13:00 Wezwani do miłosierdzia - przykłady błogosławionych i świętych aptekarzy

13:00 - 13:45 Wezwani do miłosierdzia - świadectwa farmaceutów

14:00 Obiad

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w Bazylice Bożego Miłosierdzia

17:45 Wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia

18:00 Eucharystia w intencji całego środowiska farmaceutów (Bazylika Bożego Miłosierdzia) Homilia: Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak

20:30 - 21:30 Czuwanie modlitewne w Kaplicy Klasztornej przy grobie św. Faustyny

Niedziela 16 października 2016 r.

8:00 Indywidualne nawiedzenie Sanktuarium św. Jana Pawła II

10:00 - 10:30 Rozważanie Słowa Bożego - O. dr Krzysztof Niewiadomski - aula Jana Pawła II

10:30 - 11:30 Konferencja 2 - Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ

12:00 Eucharystia w intencji uczestników pielgrzymki (Bazylika Bożego Miłosierdzia) Homilia: Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak

13:00 Obiad

Honorowy Patronat: Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Patronat Medialny: "Niedziela", "Źródło", "Idziemy"

Organizatorzy: Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski oraz Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka