Aktualności

PIELGRZYMOWANIE ŚLADAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI

| dodał:

fot. Jerzy Rojecki

PROGRAM PIELGRZYMOWANIA Białostockim Szlakiem Bł. Ks. Michała Sopoćki:


Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - INAUGURACJA 11 kwietnia 2021, godz.15.00.

Kościół pw. Św. Rocha – 28 kwietnia 2021, godz. 18.00 (przejście do Katedry).

Bazylika Katedralna – 28 maja 2021 , godz. 18.00 (przejście do kaplicy przy ul. Orzeszkowej).

Kościół Pomocniczy pw. Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Orzeszkowej 5) – 28 czerwca 2021, godz. 18.00(przejście do kościoła św. Wojciecha).

Kościół pw. Św. Wojciecha i AWSD – 28 lipca 2021, godz. 18.00 (przejście do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej).

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej – 28 sierpnia 2021, godz. 18.00 (przejście do Domu,w którym mieszkał Ks. Michał przy ul. Złotej i kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa ).

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 15 września 2021, godz. 18.00 (przejście do KRZYŻA i KAPLICY przy ul. Poleskiej).

Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego ul. Poleska –26 września 2021 godz. 16.30 (przejście do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 27 września 2021 – Msza Święta o godz. 1800i procesja z relikwiami bł. Michała do Archikatedry Białostockiej.

====================================================

Kościół Najświętszego Serca Jezusa, 15 września 2021, godz. 18.00

Obecny kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa na Wygodzie powstał z przystosowanej do kultu katolickiego cerkwi, zbudowanej w XIX na terenie koszar carskich żołnierzy. Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1919 r. stał się, będąc już świątynią katolicką, kościołem garnizonowym 42 Pułku Piechoty oraz miejscem modlitwy dla mieszkańców dzielnicy. Podczas II wojny światowej uległ poważnym zniszczeniom. Podniósł go z gruzów i uratował dla celów kultu, kapłan świetlanej pamięci, ks. Aleksander Syczewski. Dokonał tego dzieła dzięki swojej odwadze i determinacji, nie szczędząc własnych środków materialnych i ogromu trudu, wspierany jedynie przez okolicznych wiernych ofiarami i udziałem w robotach. Wysiłek odbudowy szedł w parze z gorliwą posługą duszpasterską, ukierunkowaną głównie na najmłodsze pokolenie. Dalszym owocem jego gorliwej pracy jest powstała w 1973 r. obecna parafia Najświętszego Serca Jezusa. Ksiądz Syczewski wyremontował, znajdujący się przy kościele, budynek dawnej wartowni wojskowej, gdzie w latach 50. przyjął na zakwaterowanie kilkudziesięciu alumnów. Z myślą o potrzebach seminarium duchownego zbudował dodatkowo duży budynek, który w latach 70. i 80. służył na zamieszkanie nowej grupie alumnów.

* * *

Apostoł świeckich oddanych służbie Kościoła

Z kościołem Serca Jezusowego ks. Michał Sopoćko związany był poprzez osobę, ks. Aleksandra Syczewskiego, życzliwego dla jego idei i pracy apostolskiej. Obu kapłanów łączył podobny format duchowy, patriotyzm, gorliwa służba Kościołowi oraz troska o wychowanie młodzieży i pogłębioną katolicką formację świeckich. We współpracy z ks. Syczewskim ks. Michał mógł opiekować się gromadzącą się tam grupą nauczycielek i katechetek o sodalicyjnym rodowodzie, którą pozyskał do apostolstwa w służbie Miłosierdzia Bożego. Dzięki ich zaangażowaniu i modlitwie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego mogło w Białymstoku przetrwać, a nawet rozwijać się. Już w 1949 r. w kościele NSJ został zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego, przy którym powstało pierwsze w Białymstoku, żywe ognisko kultu Miłosierdzia Bożego. W okresie zakazu Stolicy Apostolskiej i zastrzeżeń lokalnej władzy kościelnej, co do szerzenia kultu w formach wywodzących się z objawień św. Faustyny, promienie na obrazie zostały zamalowane, a nawet sam obraz zabrano z kościoła. Dziś, z odtworzonymi promieniami, odzyskał miejsce w świątyni, jako świadek trudnej drogi do ostatecznej aprobaty kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele.

Ksiądz A. Syczewski, wieloletni katecheta, wychowawca młodzieży, duszpasterz nauczycieli, zasłużony na polu formacji duchowej świeckich, umożliwiał ks. Sopoćce, jako wykładowcy katechetyki, przeprowadzanie z klerykami próbnych lekcji religii w grupach uczniów katechizowanych przy tym kościele. Na polu wychowania religijnego dzieci i młodzieży, jak też formacji laikatu oraz troski o katolickie rodziny, obaj kapłani doskonale się rozumieli i owocnie współpracowali.

* * *

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego formacji chrześcijańskiej i apostolskiej, zatroskanego o polskie i katolickie rodziny, módlmy się o dar wytrwałości osobom podejmującym trud dążenia do doskonałości religijno-moralnej i poświęcającym się apostolstwu wśród innych oraz za rodziny, by stawały się prawdziwą szkołą żywej wiary i kształtowanego przez nią życia.

Modlitwa:

Boże nasz Ojcze, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w błogosławionym Michale przykład głębokiego życia duchowego oraz wypływającej z miłości bliźniego troski o braci i siostry w wierze, umacniaj przez jego wstawiennictwo podejmujących trud formacji chrześcijańskiej, obdarz ich duchem apostolskim, a rodziny otocz swą ojcowską opieką, by żyły prawdziwie chrześcijańską miłością.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Jezu, ufam Tobie!

Błogosławiony Michale, wzorze doskonałości, nauczycielu wiary i życia chrześcijańskiego, módl się za nami!

Pomnik-Krzyż przy torach

Przejawem miłosierdzia Bożego jest okazywanie przez Boga opieki i ochrony wobec zagrożeń i nieszczęść. Tak odczytano ocalenie Białegostoku przed skażeniem śmiercionośnym chlorem wskutek katastrofy na kolei. Tę łaskę połączono także z osobąi wstawiennictwem bł. ks. Michała. W duchu wdzięczności miłosierdziu Bożemu oraz ku pamięci i przestrodze, społeczność miasta wzniosła w miejscu katastrofy krzyż-pomnik. Każdego roku w rocznicę tamtego zdarzenia obchodzi się przy krzyżu uroczystość z udziałem przedstawicieli władz miasta, organizacji społecznych, duchownych wyznań chrześcijańskich oraz licznych mieszkańców Białegostoku. Następnie wyrusza procesja dziękczynno-błagalna, której uczestnicy przemierzają trasę wiodącą obok kaplicy przy ul. Poleskiej, miejsca duszpasterskiej posługi i śmierci bł. Michała, do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie złożone są jego relikwie.

Katastrofa wydarzyła się nad ranem 9 marca 1989 r. Torami kolejowymi, wiodącymi tuż przy ul. Poleskiej, przejeżdżał pociąg z cysternami zawierających silnie toksyczny ciekły chlor. Wskutek wykolejenia pociągu cztery cysterny z chlorem przewróciły się na pobocze torowiska. Powstało śmiertelne zagrożenie. W razie wycieku trującej substancji doszłoby do skażenia toksycznymi oparami w promieniu kilkunastu kilometrów. O skali i rozmiarach zagrożenia życia mieszkańców przyległych dzielnic wiedzieli tylko eksperci. Podjęta akcja ratownicza pozwoliła szczęśliwie podnieść wywrócone cysterny, bez ich uszkodzenia. Cudem nie doszło do ich rozszczelnienia i wycieku śmiercionośnego chloru.

* * *

Orędownik u Boga

Tragedia rozegrała się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania bł. Michała Sopoćki przy ul. Złotej oraz duszpasterskiej posługi w kaplicy przy ul. Poleskiej. W odległości kilkuset metrów od kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie niedawno zostały złożonejego doczesne szczątki, jako Sługi Bożego. W kaplicy i kościele zanoszono modlitwy do Miłosierdzia Bożego, powierzając się wstawiennictwu jego żarliwego apostoła. Stąd bierze się przekonanie wiernych, zwłaszcza czcicieli Miłosierdzia Bożego, że cudowne ocalenie miasta przed katastrofą, należy zawdzięczać orędownictwu błogosławionego Kapłana. Wierzył i nauczał, że poznanie, uwielbienie i naśladowanie Boga w Jego miłosierdziu jest najpewniejszym środkiem uchronienia się od nieszczęścia i życia w pokoju. Czy nie prosił o to miłosiernego Ojca, modląc się za swój naród i ojczyznę, za miasto, w którym z woli Bożej zamieszkał? Czyż nie uprasza o miłosierdzie dla nas i świata całego?

* * *

Intencja modlitwy

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, módlmy się o miłosierdzie Boże nad naszym miastem, Ojczyzną i światem oraz aby ludzkość poznała w Bogu miłosiernego Ojca i z ufnością zwróciła się do Niego.

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty ogarniasz cały świat i każdego człowieka swym nieskończonym miłosierdziem, przez zasługi niestrudzonego głosiciela Twego miłosierdzia, błogosławionego Michała, wejrzyj na mieszkańców naszego miasta, na Ojczyznę naszą i na cały świat, uchroń przed wszelkimi nieszczęściami, kataklizmami i wojną, napełnij nas ufnością w Twe miłosierdzie i uczyń nas jego świadkami w świecie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Jezu, ufam Tobie!

Błogosławiony Michale, miłujący Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, módl się za nami!

15 września br., w dniu wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, miało miejsce szóste w tym roku spotkanie na Szlaku „Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki”.

Spotkanie na Szlaku rozpoczęto Eucharystią w kościele Najświętszego Serca Jezusa.

Miejsce to nie było przypadkowe, z kościołem tym ks. Michał Sopoćko związany był poprzez osobę, ks. Aleksandra Syczewskiego, życzliwego dla jego idei i pracy apostolskiej.

Ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przypomniał, że obu kapłanów łączył podobny format duchowy, patriotyzm, gorliwa służba Kościołowi oraz troska o wychowanie młodzieży i pogłębioną katolicką formację świeckich. We współpracy z ks. Syczewskim ks. Michał mógł opiekować się gromadzącą się tam grupą nauczycielek i katechetek o sodalicyjnym rodowodzie, którą pozyskał do apostolstwa w służbie Miłosierdzia Bożego. Dzięki ich zaangażowaniu i modlitwie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego mogło w Białymstoku przetrwać, a nawet rozwijać się. W kościele NSJ, już w 1949 r. został zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego oraz powstało pierwsze w Białymstoku, żywe ognisko kultu Miłosierdzia Bożego. W okresie zakazu Stolicy Apostolskiej i zastrzeżeń lokalnej władzy kościelnej, co do szerzenia kultu w formach wywodzących się z objawień św. Faustyny, promienie na obrazie zostały zamalowane, a nawet sam obraz zabrano z kościoła. Dziś, z odtworzonymi promieniami, odzyskał miejsce w świątyni, jako świadek trudnej drogi do ostatecznej aprobaty kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele.

W tym dniu Czciciele Miłosierdzia Bożego, Caritas i Wspólnota Krwi Chrystusa pielgrzymowali na szlaku wiodącym od kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ulicą Poleską, do Kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego. W trakcie pielgrzymki śpiewano pieśni
o bł. ks. Michale, do Miłosierdzia Bożego, odmawiano Koronkę. Intencję modlitwy przedstawił ks. Andrzej Kozakiewicz:

„Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, oddanego formacji chrześcijańskiej
i apostolskiej, zatroskanego o polskie i katolickie rodziny, módlmy się o dar wytrwałości osobom podejmującym trud dążenia do doskonałości religijno-moralnej i poświęcającym się apostolstwu wśród innych oraz za rodziny, by stawały się prawdziwą szkołą żywej wiary
i kształtowanego przez nią życia.”

Na ulicy Poleskiej, przy Poniku Krzyżu, przy torach pielgrzymów serdecznie powitał
ks. Roman Balunowski proboszcz parafii Świętej Rodziny. Kapłan przypomniał, że w miejscu tym 9 marca 1989 r. mała miejsce katastrofa - wykoleił się pociąg ze śmiercionośnym chlorem

„Pan Bóg okazał miłosierdzie naszemu miastu. Ufamy, że dokonało się to dzięki wstawiennictwu wtedy sługi bożego, a dzisiaj błogosławionego ks. Michała Sopoćki”.

Wspólna modlitwa różańcowa towarzyszyła dalszej wędrówce pątników do kaplicy przy
ul. Poleskiej. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, przyczynił się do powstania w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego. Posługiwał tu od 1955 roku aż do swej śmierci. Zainspirował Siostry Misjonarki Świętej Rodziny do rozbudowy kaplicy. Wprowadził codzienne nabożeństwa, głosił słowo Boże, spowiadał. Gromadził wokół siebie czcicieli Miłosierdzia Bożego. W tym miejscu pielgrzymi uczcili relikwie błogosławionego ks. Sopoćki poprzez złożenie pokłonu.

Na zakończenie ks. Balunowski podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymki oraz służbom mundurowym za czuwanie nad bezpieczeństwem pielgrzymów. Zaprosił również do udziału w kolejnym spotkaniu na szlaku, które odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r., rozpocznie się Mszą Świętą w kaplicy o godz. 16.30.

Do udziału w pielgrzymowaniu zachęcała również Siostra Iwona ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która zapewniła o modlitwie i zaapelowała o to, by informować
o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Bł. ks. Michała Sopoćki.

Magdalena Raczkowska


Następny etap: Kaplica pw. św. Faustyny i bł. Michała przy ul. Poleskiej